Regulamin

Regulamin wypożyczalni
sprzętu budowlanego

Just Do It Sp. z o.o.

§1 Warunki wypożyczenia sprzętu.

 • Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wypożyczenia pomiędzy firmą Just Do It Sp. z o.o. zwaną w dalszej części Wypożyczalnią, a osobą lub firmą wypożyczającą zwaną w dalszej części Wypożyczającym.

 • Umowa spisywana jest przez Wypożyczalnię na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem, na czas określony podany przez Wypożyczającego.

 • Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla Wypożyczalni w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.

 • Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami.

 • Cena za dobę oznacza zwrot sprzętu przed 24 godzinami od chwili wynajmu. Oddanie sprzętu po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.

 • Cena jest ustalana za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczana od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.

 • Wypożyczane urządzenia są w pełni sprawne technicznie.

 • Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstwa awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

 • Rachunek/faktura będą wystawiane na koniec okresu wypożyczenia.

 

§2 Zobowiązania Wypożyczalni.

 • Wypożyczalnia oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.

 • Przed każdym wypożyczeniem sprzętu Wypożyczalnia ma obowiązek zapoznać Wypożyczającego z instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

 • Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.

 • Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Wypożyczającego i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody Wypożyczającego.

 

§3 Zobowiązania Wypożyczającego.

 • Wypożyczający przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wypożyczalni, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.

 • Wypożyczający oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

 • Wypożyczający zobowiązuje się płacić Wypożyczalni czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni/godzin najmu przez stawki według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, Wypożyczalnia uprawniona jest do żądania ustawowych odsetek.

 • Wypożyczający zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody Wypożyczalni.

 • Od chwili odbioru sprzętu od Wypożyczalni do momentu jego zwrotu Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje. Wypożyczający ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt zaginięcia przedmiotu wypożyczenia.

 • W razie zaginięcia lub utraty sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do wyrównania strat Wypożyczalni w wysokości wartości rynkowej sprzętu najmu w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia.

 • W razie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Wypożyczający pokrywa wszystkie koszty związane z jego naprawą na podstawie rachunku przedstawionego przez Wypożyczalnię. Czas naprawy sprzętu liczy się jako czas wypożyczenia ze wszystkimi skutkami finansowymi.

 • Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie ww. instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały Wypożyczającego.

 • Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Wypożyczającego ponosi Wypożyczający.

 • Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 • Koszty transportu ponosi Wypożyczający.

 

§4 Zwrot sprzętu.

 • Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić przedmiot wypożyczenia w ustalonym w umowie terminie zwrotu. W przypadku nie dotrzymania terminu oddania sprzętu do wypożyczalni, wypożyczający zostanie obciążony dodatkową płatnością za kolejny dzień wypożyczenia. Według cennika, w przypadku telefonicznego uzgodnienia z Wypożyczalnią przedłużonego terminu zwrotu sprzętu lub według stawek zawartych w cenniku zwiększonych o 50% przy samowolnym wydłużeniu okresu wypożyczenia.

 • Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

 • W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, Wypożyczający poniesie koszty mycia według obowiązującego cennika.

 

§5 Zerwanie umowy wypożyczenia.

 • Zerwanie umowy wypożyczenia następuje w przypadku:
  – samowolnego przedłużenia czasu użytkowania,
  – używania wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.
 • Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.